SADFREE Movement Mission and Vision

English

The SADFREE Movement exists to:

SAVE the youth from the harmful effects of smoking tobacco, drinking alcohol, and using drugs.

ASSIST them to quit the harmful habits.

DRIVE them to healthy living practices and habits. 

Tagalog

Ang Misyon ng SADFREE Movement ay:

SAGIPIN ang mga kabataan sa masamang dulot ng sigarilyo, alak, at droga.

AGAPAN at tulungan ang mga kabataang nagnanais talikuran ang mga bisyong nabanggit.

DALHIN sila sa mga programa at pamumuhay na maglalayo sa kanila sa masasamang dulot ng sigarilyo, alak, at droga. 

 

VISION: "SADFREE Philippines"